06/11/2014 - บทความพิเศษ

Comment garder sa peau hydratée en automne ?

Si l’ensemble du corps humain, y compris le derme, est constitué à 60% d’eau, ce n’est pas le cas de l’épiderme, dont la couche superficielle joue un rôle d’interface entre le milieu intérieur très humide et l’air extérieur beaucoup plus sec. L’épiderme contient 20 à 30% d’eau, et sa couche la plus superficielle le stratum corneum, 10 à 20%. Ce stratum corneum a une structure particulière, souvent comparée à un mur de briques (les cornéocytes) et de ciment (les lipides intercellulaires), dont le rôle est d’éviter l’évaporation de l’eau du corps.

Qu’elle soit naturellement sèche, mixte, normale ou grasse, votre peau peut être déshydratée par des agressions extérieures. Les peaux déshydratées sont ternes, rêches ou rugueuses au toucher ; elles desquament finement, sont parfois striées, voire fissurées.
Placée à l’interface entre l’organisme et le milieu extérieur, la peau est en première ligne pour faire barrière contre les agresseurs, qu’il s’agisse d’agressions physiques (chocs, variations de température, vents …) ou d’agressions chimiques (tensio-actifs, irritants, ….).

Pour toutes ces raisons, les changements de saison sont des moments propices à la déshydratation… Afin de vous aider à lutter contre ce phénomène, Daphné, notre consultante de « mode and the city », partage ses astuces avec vous sur le blog des Consultantes beauté : rendez-vous sur le blog !

ส่งโดยอีเมล์

ค้นหาต่อ

ต้องการการเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปยังบัญชีอาเวนของคุณเพื่อที่จะเก็บข้อมูล


เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

You can't post more than one comment on a product

ให้ความคิดเห็น

* กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลลงทะเบียนของฉัน

-วันเกิดปีเกิด
-เดือน
-ปี

ผลิตภัณฑ์ในเครือ Pierre Fabre Group:

*กรุณากรอกข้อมูล

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.